Prečo sa stať členom SRRZ – RZ ZŠ Budatínska 61

 

Aj vás napadli tieto otázky?

  • Je členstvo v RZ povinné?
  • Aké výhody z toho plynú pre rodičov a ich deti?
  • Nemôžem zaplatiť menej?

Na tomto mieste poukazujeme na výhody členstva v Rodičovskom združení (RZ), ktoré nie je povinné, ale výhodné a to nie len pre šikovnejšie deti.

Príspevok na RZ nepožadujeme od sociálne slabších rodín a rodín v hmotnej núdzi (stačí oznámiť triednemu učiteľovi). Deti pochádzajúce zo slabšie zabezpečených rodín a rodín v hmotnej núdzi podporuje RZ aj bez členského príspevku.

Výšku príspevku (každý rok) schvaľuje RR pri ZŠ Budatínska 61, Bratislava spravidla na prvom zasadaní v danom školskom roku. Z vyzbieraných príspevkov, ktoré ste si schválili prostredníctvom Vášho zástupcu Triedneho aktívu v RR pri ZŠ Budatínska 61, Bratislava sa prispieva na chod krúžkov, exkurzie, vybavenie ZŠ, ŠJ, ŠKD, na akcie ako sú diskotéky a karnevaly, hradíme štartovné v súťažiach a olympiádach, úspešní žiaci v súťažiach a olympiádach získavajú od RZ vecné odmeny, nakupujeme každý rok výkresy a dvojhárky, v predošlých školských rokoch sme prispeli na výbavu odborných učební (ako napríklad počítačová učebňa), zakúpili sme knihy do školskej knižnice – povinné čítanie, nákup magnetofónov, CD prehrávačov, športového vybavenia (lopty, kolobežky, ochranné helmy, vzduchovky pre strelecký krúžok atď.), kníh na hodiny Dejepisu, Geografie a iných predmetov, pre žiakov s vyznamenaním na konci roka zakupujeme vecné odmeny (knihy, MP3 prehrávače, atď.).

Finančne sme tiež prispeli pri obnovení WC a tried na našej škole. Každý rok tiež zabezpečujeme akciu pod vedením p. vychovávateľky Nygrinovej „Zdravý úsmev“, kde školská zubárka všetkým deťom zabezpečí fluorizáciu zubov, či imatrukuláciu prvákov. Na Mikuláša a MDD deti dostavajú milé, snažíme sa o zdravé pozornosti (zubná kefka, ovocie a pod.). 

Okrem tohto a vyššie uvedeného je množstvo iných akcií, aktivít a podpôr pre Vaše deti od RZ. Aj tento rok sa budeme snažiť v čo najväčšej miere prispieť na aktivity detí a nie len to. Pri všetkých aktivitách uvítame akúkoľvek pomoc a spoluprácu. Myslíme si, že všetci dobre vieme, aká zlá je finančná situácia v školstve, preto sa založilo RZ pri ZŠ Budatínska 61 v Bratislave, aby sme aspoň trochu prispeli pri zabezpečovaní lepších podmienok pre naše deti a to nie len na vyučovaní, ale aj ŠKD, ŠJ, krúžkoch a pri iných aktivitách. Pevne dúfame, že rodičom na svojich deťoch záleží  a aspoň formou príspevku na RZ prispejú k zabezpečeniu lepšieho a zdravšieho rozvoja ich detí.

Bližšie informácie môžete získať zo Stanov RZ pri ZŠ Budatínska 61, Bratislava, prípadne nás kontaktujte cez túto webstránku. V sekcii Novinky priebežne informujeme o aktivitách, do ktorých je RZ zapojené.

Úprimne dúfame, že týmto stručným popisom našej činnosti a aktivít sme Vám aspoň trošku priblížili prácu RZ a využitie Vašich príspevkov. Pevne dúfame,  že sa stanete členmi RZ a aj v udúcnosti budeme môcť počítať s Vašou podporou a spoluprácou.

Loading