Stupnica hodnotenia

 

Podľa informácii školy zo dňa 29.9.2022 prinášame prehľad známkovania pre II. stupeň.

Hodnotenie – bodovací systém, ktorý sa vo výsledku preratáva na percentá.

Hodnotiace stupnice sú v školskom roku 2023/2024 nasledovné:

Získané percentáZnámka
100 – 90 %1
89 – 75 %2
74 – 50 %3
49 – 25 %4
24 – 0 %5
Hodnotiaca stupnica pre všetky predmety okrem SJ
Získané percentáZnámka
100 – 90 %1
89 – 75 %2
74 – 50 %3
49 – 30 %4
29 – 0 %5
Hodnotiaca stupnica pre Slovenský jazyk

Výnimkou je telesná a športová výchova, kde sa hodnotí známkou 1 – 5.

Náboženská a etická výchova nie sú klasifikované, žiak bude mať uvedené „absolvoval/neabsolvoval“.

Loading